Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Exception BV, gevestigd te Groningen (KvK nummer: 02069074), tevens handelende onder de naam Exception IT Services, Exception IT of Exception, diensten en producten, zoals onder meer omschreven in 1.6, verstrekt ten behoeve van Opdrachtgever.

1.2

Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven en tenzij de aanbieding of offerte vóór de aanvaarding wordt herroepen.

1.3

De Overeenkomst tussen Exception BV en Opdrachtgever wordt gevormd door de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten (verder “Overeenkomst”) en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie.

1.4

Het uitbrengen van een offerte en de aanvaarding van de opdracht geschiedt op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle relevante en essentiële aan hem bekende informatie heeft verstrekt. Mocht na de aanvang van de Overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan de Opdrachtgever ter kennis komen dan zal de Opdrachtgever deze onverwijld aan Exception BV verstrekken en voorts zal Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde medewerking verlenen. Exception BV zal bij de door haar te verrichten leveranties en uit te voeren werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Alle offertes, aanbiedingen, gevraagde en ongevraagde adviezen van Exception worden met in acht neming van de vorige alinea gegeven en verstrekt. Niet opgevolgde adviezen en niet geaccordeerde offertes leveren nimmer enige aansprakelijkheid op voor Exception indien de IT systemen of IT infrastructuur schade ondervindt en deze schade gekoppeld kan worden aan niet opgevolgde adviezen of niet geaccordeerde offertes.

Alle offertes, aanbiedingen, gevraagde en ongevraagde adviezen worden gegeven op basis van door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Exception aanvaardt enkel verantwoordelijkheid voor de door haar verstrekte gevraagde en ongevraagde adviezen welke worden opgevolgd door Opdrachtgever zoals geadviseerd of uitgevoerde  werkzaamheden die uitgevoerd zijn op basis van geaccordeerde offertes. Exception aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor niet opgevolgde adviezen (gevraagd of ongevraagd) of niet door haar uitgevoerde werkzaamheden indien wel geoffreerd maar niet geaccordeerd door Opdrachtgever.

1.5

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6

In de Overeenkomst worden de volgende definities met een beginhoofdletter gehanteerd:

 1. Software: de door Exception BV geleverde computerprogrammatuur als aangeduid in deze Overeenkomst, alsmede nieuwe Releases en Versies van de computerprogrammatuur.
 2. Maatwerk: door Exception BV vervaardigde Maatwerkprogrammatuur en/of Maatwerkaanpassingen op de computerprogrammatuur.
 3. Release: een gewijzigde Versie van de computerprogrammatuur waarin eventuele fouten zijn hersteld en/of waarvan de werking is verbeterd.
 4. Versie: een gewijzigde en/of verbeterde Versie van de computerprogrammatuur waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.
 5. Toepassing(en): met behulp van de computerprogrammatuur vervaardigde c.q. gegenereerde nieuwe, andere computerprogrammatuur.
 6. Internetdienst(en): de door of via Exception BV aan Opdrachtgever geleverde dienst(en) waarbij ofwel informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en elektronische berichten kunnen worden uitgewisseld met behulp van door of via Exception BV geleverde computerprogrammatuur dan wel waarmee de elektronische raadpleging en berichtenuitwisseling bij Opdrachtgever ondersteund en/of verbeterd wordt.
 7. Internet Service: de door of via Exception BV aan Opdrachtgever verlenen van toegang tot het Internet door aansluiting op het onder direct beheer van Exception BV vallende infrastructuur, het aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen van E-mail adressen,  en andere faciliteiten en het aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van nader te bepalen harde schijfruimte op een Exception BV server c.q. netwerk.
 8. Domeinnaam registratie: het door of via Exception BV voor de Opdrachtgever bemiddelen bij het aanvragen en registreren van een domeinnaam en/of IP adres.
 9. Web site ontwikkeling en hosting: het door Exception BV voor de Opdrachtgever ontwikkelen en plaatsen van een web site op het netwerk van Exception BV of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten zoals aanmelding bij zoekmachines en promotie.
 10. Informatiseringadvies: andere dan de onder f) tot en met i) genoemde diensten gericht op de automatisering en informatisering bij de Opdrachtgever.
 11. Apparatuur: de door of via Exception BV aan Opdrachtgever geleverde computerapparatuur of randapparatuur.
 12. Documentatie: alle handleidingen, beschrijvingen, cursusmaterialen, modellen, methodieken en overige geleverde zaken die door of via Exception BV worden meegeleverd met de door of via Exception BV te leveren producten en diensten.
 13. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Exception BV een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft gesloten.

2. Levering Software en installatie

2.1

Alle door Exception BV aangegeven (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Exception BV is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Exception BV niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Exception BV. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

3. Acceptatie

3.1

Onverwijld nadat Exception BV zaken of Software aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever deze inspecteren. In het geval is overeengekomen dat Exception BV geleverde Software zal installeren en/of implementeren zal Opdrachtgever de Software onverwijld na installatie of implementatie inspecteren.

3.2

Eventuele gebreken of fouten in de geleverde zaken of Software zullen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering (of in het geval Exception BV voor installatie c.q. implementatie heeft zorg gedragen binnen 8 dagen na de installatie) schriftelijk aan Exception BV worden gemeld. Van een gebrek of fout in geleverde zaken of Software is alleen sprake indien deze ten overstaan van Exception BV kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze zaken of Software niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.

3.3

Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in art. 7 (garantie).

4. Intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten

4.1

Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Exception BV vervaardigde c.q. geleverde Software en Maatwerk, Toepassingen, Documentatie en overige door Exception BV geleverde zaken berusten bij Exception BV, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht c.q. auteursrecht aan Opdrachtgever overgedragen.

4.2

In het geval Exception BV Software aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, wordt hiervoor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onder toepasselijkheid van de in de Overeenkomst beschreven condities, uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever verleent voor de objectcodes van die Software. Het gebruiksrecht geldt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 (ontbinding) voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld. In het geval (gebruikers)documentatie, ontwerpen of andere zaken worden mee geleverd, geldt daarvoor met betrekking tot gebruiksrechten hetzelfde als in deze voorwaarden is bepaald.

4.3

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor het gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Software voorts het volgende:

 1. Opdrachtgever zal de Software uitsluitend ten behoeve van zichzelf of in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebruiken en zal de Software of kopieën daarvan op geen enkele wijze aan derden verstrekken, verhuren, uitlenen of op enige wijze ter inzage geven of de Software verzenden via een netwerk met toepassing van informatietechnologie, dan wel op enige wijze aan derden de gelegenheid tot overtreding van de in de Overeenkomst genoemde (gebruiksrecht) voorwaarden geven;
 2. Opdrachtgever zal de Software uitsluitend overeenkomstig de in de Documentatie en de Overeenkomst beschreven doeleinden en instructies gebruiken;
 3. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze kopieën van de Software vervaardigen, zulks met uitzondering van kopieën voor back-up doeleinden voor zover dit noodzakelijk is;
 4. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de Software (doen) aanbrengen;
 5. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze enige aanduiding van auteurs- of eigendomsrecht wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken;
 6. indien in de Overeenkomst is vermeld dat de Software bestemd is om te functioneren op specifieke Apparatuur of locatie dan is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik op die Apparatuur en/of locatie. Gedurende een eventuele storing in die Apparatuur is Opdrachtgever gerechtigd de Software op andere Apparatuur te gebruiken, mits Exception BV onverwijld in kennis is gesteld en slechts gedurende die storing.

4.4

Indien met behulp van de Software andere Toepassingen kunnen worden gegenereerd, erkent Opdrachtgever dat in deze Toepassingen (een deel van) de door Exception BV geleverde Software is geïncorporeerd. Het auteursrecht ter zake van deze Toepassingen (exclusief de geïncorporeerde Software van Exception BV) berust alsdan bij Opdrachtgever, doch Opdrachtgever is gehouden ter zake van deze Toepassingen de bepalingen genoemd in lid 3 sub a en e stipt na te leven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 45 j van de Auteurswet 1912 is het Opdrachtgever niet toegestaan de Software te disassembleren of met behulp van reverse engineering of anderszins de functionaliteiten van de Software na te (doen) bootsen zonder voorafgaande toestemming van Exception BV.

5. Vervaardiging Maatwerk en Toepassingen

5.1

Indien Exception BV voor Opdrachtgever Maatwerk of Toepassingen vervaardigt, zal Exception BV deze werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken informatie. Artikel 1.4. is op deze werkzaamheden van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

5.2

Tenzij in de opdrachtbevestiging of licentie-overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van Maatwerk of Toepassingen in verschillende fasen te weten:

 1. schriftelijke inventarisatie door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het Maatwerk c.q. de Toepassingen en – indien noodzakelijk – de vervaardiging door Exception BV van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk;
 2. vervaardiging door of namens Exception BV van het Maatwerk c.q. de Toepassingen conform de schriftelijk vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp;
 3. indien en voor zover dit is overeengekomen, de installatie en implementatie van het Maatwerk of de Toepassingen door Exception BV.
 4. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door Opdrachtgever van de tot dan toe verrichtte diensten of het vervaardigde Maatwerk of de Toepassingen. Exception BV is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.

5.3

De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Maatwerk zullen na accordering door Opdrachtgever deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen in een nieuwe inventarisatie of functioneel ontwerp, dat alsdan deel uit zal maken van de Overeenkomst, terwijl het oorspronkelijke functioneel ontwerp voor zover gewijzigd, wordt geacht te zijn vervallen.

5.4

Ter zake van Maatwerk is het gestelde in artikel 4 (intellectuele vermogensrechten en verstrekking van gebruiksrechten) gelijkelijk van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever niet de beschikking over de broncodes en/of ontwikkeldocumentatie.

6. Onderhoud en ondersteuning Software

6.1

Bepalingen ter zake uitvoering van onderhoud en ondersteuning zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen. Het onderhoud gaat in op het moment van aflevering van de Software en loopt door tot het einde van het betreffende kalenderjaar. De onderhoudsbepalingen gelden daarna voor een periode van één kalenderjaar en worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij één der partijen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de betreffende onderhoudsperiode schriftelijk opzegt.

6.2

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft het onderhoud uitsluitend betrekking op de door Exception BV geleverde Software van de laatste Versie of Release. Indien is overeengekomen dat Exception BV onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Maatwerk of Toepassingen uitvoert, is het gestelde in dit artikel gelijkelijk van toepassing.

6.3

In het kader van de onderhoudswerkzaamheden zal Exception BV naar beste kunnen:

 1. Opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door Exception BV ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de Software in de vorm van nieuwe Versies en Releases;
 2. aan Opdrachtgever nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra deze beschikbaar zijn. Opdrachtgever zal deze nieuwe Releases na ontvangst installeren;
 3. op verzoek van de vaste contactpersoon van Opdrachtgever als genoemd in de Overeenkomst aan deze telefonische ondersteuning verstrekken bij het gebruik van de Software
 4. door Opdrachtgever geconstateerde en door Exception BV erkende gebreken of fouten in de geleverde Software en Documentatie trachten op te sporen en te herstellen in een volgende Versie of Release;

6.4

Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:

 1. het niet correct functioneren van de Software als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur waarop of in samenhang waarmee de Software wordt gebruikt;
 2. het niet correct functioneren van de Software indien deze in samenhang met niet door Exception BV geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
 3. gebruik van de Software in strijd met de bijbehorende Documentatie of instructies van Exception BV of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

6.5

Indien mogelijk kunnen na schriftelijke overeenstemming andere onderhoudswerkzaamheden door Exception BV worden uitgevoerd op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan geldende tarieven.

6.6

Voor nieuwe aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Versies en Releases van de Software gelden de overeengekomen (gebruiksrecht)bepalingen gelijkelijk.

7. Garantie

7.1

De garantieverplichtingen van Exception BV zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2

Op door Exception BV geleverde Software en andere zaken geldt een garantietermijn van 90 dagen, ingaande na het ter beschikking stellen hiervan. De aansprakelijkheid van Exception BV uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het naar beste vermogen opsporen en herstellen van tekortkomingen ten aanzien van de schriftelijk overeengekomen functiespecificaties, mits deze door Opdrachtgever binnen voornoemde termijn schriftelijk zijn gemeld aan Exception BV. Als tekortkomingen zullen slechts wezenlijke door Opdrachtgever aan te tonen afwijkingen van de functiespecificaties worden aangemerkt. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

7.3

Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Software en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.

7.4

Door Exception BV worden geen garanties gegeven op zaken die via Exception BV zijn geleverd doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Exception BV verstrekte adviezen, verleende diensten en op databestanden.

7.5

In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exception BV, eigenhandig wijzigingen in de door Exception BV geleverde Software aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Exception BV dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden of enig recht op schadevergoeding bestaat.

8. Wijziging van de Overeenkomst, c.q. meerwerk

8.1

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium, de kostenvergoedingen of de hoogte van de gebruiksrechtvergoeding beïnvloedt, zal Exception BV dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

8.2

Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Exception BV extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Prijzen en tarieven

9.1

Opdrachtgever is voor het verkrijgen van een gebruiksrecht op de Software de gebruiksrechtvergoeding verschuldigd als genoemd in de (Licentie-)Overeenkomst. Indien is overeengekomen dat Exception BV het in artikel 6 beschreven onderhoud uitvoert, is Opdrachtgever een onderhoudsvergoeding verschuldigd als genoemd in de (Onderhouds-)Overeenkomst. Indien in een nieuwe Versie nieuwe functionaliteiten zijn verwerkt, kan Exception BV een alsdan te bepalen aanvullende gebruiksrechtvergoeding in rekening brengen.

9.2

Voor alle overige door Exception BV ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder mede begrepen de vervaardiging van Maatwerk en het verrichten van installatie en implementatiewerkzaamheden is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

9.4

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Exception BV noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen of de onderhoudsvergoeding, zal kunnen worden doorberekend. In het honorarium en vergoedingen zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

10. Internetdiensten

10.1

Indien Exception BV Internetdiensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding. Voor de dienstverlening op afstand zal Exception BV steeds gebruik pogen te maken van de modernste data-, spraak- en beeldcommunicatiemogelijkheden. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

10.2

Internetdiensten in de vorm van opleidingen, cursussen, seminars, workshops worden door Exception BV naar beste weten opgezet en zoveel mogelijk naar de laatste stand der techniek verzorgd. Exception BV kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor opleidingen, cursussen, seminars en workshops die niet continu de meest recente technische en inhoudelijke inzichten bevatten.

11. Internet Services – Verplichtingen van Exception BV

11.1.

Exception BV Internet services behelst het verlenen van Internet toegang en andere samenhangende faciliteiten door middel van de hiervoor benodigde aansluiting en toegang tot het Exception BV netwerk of andere netwerken. Exception BV is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen, in stand houden en functioneren van de telecommunicatiestructuur en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan zijzelf, ongeacht een eventuele verhuur door Exception BV. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

11.2

De overeenkomst tot het verlenen van Internettoegang heeft een minimale duur van één jaar ongeacht het gestelde in artikel 18.

11.3.

Indien Internet toepassingen (verder: Toepassingen) worden geïnstalleerd op hardware c.q. server in eigendom van Exception BV zal Exception BV naar beste vermogen zorgdragen voor een ongestoorde elektronische bereikbaarheid van de geïnstalleerde toepassingen en het handhaven van een ongestoorde verbinding naar het Internet, doch Exception BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding indien haar telefoon en / of andere telecommunicatie lijnen bezet en / of tijdelijk niet beschikbaar zijn door niet voorziene omstandigheden die buiten de macht van Exception BV liggen.

11.4.

Exception BV draagt zorg voor kwaliteitsverbindingen tussen haar hardware c.q. server en het computersysteem van de Opdrachtgever, hierbij zal Exception BV steeds gebruik pogen te maken van de modernste beschikbare infrastructuur en communicatie systemen en methoden, doch Exception BV geeft geen garanties en sluit alle aansprakelijkheid uit voor een standaard of minimum bandbreedte.

11.5.

Exception BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die voortvloeit als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Exception BV internet service, indien zulks te wijten is aan het niet functioneren van de ondersteunende apparatuur en wijzigingen van de standaard instellingen door toedoen van de Opdrachtgever en / of derden.

11.6.

Exception BV draagt zorg voor een vertrouwelijke verwerking en opslag van de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, door deze zodanig te beveiligen dat naast de Opdrachtgever, uitsluitend de systeembeheerder(s) van Exception BV toegang tot betreffende gegevens heeft.

12. Internet Services – Verplichtingen van de Opdrachtgever

12.1.

Opdrachtgever draagt zorgt voor de benodigde en noodzakelijke aansluitapparatuur en programmatuur en diensten met derden (telecommunicatie-infrastructuur) om toegang te kunnen krijgen tot Exception BV internet service, tenzij vooraf is afgesproken dat Exception BV hiervoor zorg zal dragen. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

12.2.

Tenzij anders is overeengekomen, behelst de licentie van toegang en aansluiting tot Exception BV internet service slechts functionele werking op één enkel computersysteem van de Opdrachtgever. Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan om afspraken en / of overeenkomsten met derden aan te gaan waarbij de toegang tot Exception BV internet service wordt overgedragen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van de internet service door een onbevoegde derde, en Opdrachtgever vrijwaart Exception BV voor dergelijke aanspraken.

12.3.

Opdrachtgever dient de door Exception BV verstrekte combinatie van unieke gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden, Exception BV houdt zich het recht voor de verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, onverminderd haar overige rechten, bij geconstateerde schending van de geheimhouding, inhoudende onmiddellijke ontzegging van de toegang tot Exception BV internet service.

12.4.

Opdrachtgever zal de door Exception BV gegeven gebruiksvoorschriften in acht nemen en daarnaast zich hebben te gedragen naar algemene acceptabele gebruiker voorschriften, de zogenaamde Netiquette. De sanctie van 12.3. is overeenkomstig van toepassing bij geconstateerd misbruik.

12.5

Exception BV is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de, aan een breder publiek, gepresenteerde inhoud van de Toepassingen (als bedoeld in 11.3). In het geval van een installatie van een Toepassing op hardware c.q. een server in eigendom van Exception BV behoudt zij zich echter het recht voor om de toegang tot de Toepassing van de Opdrachtgever te blokkeren indien:

 1. de Toepassing een storing c.q. een vertraging in het systeem veroorzaakt;
 2. Informatie die met behulp van de Toepassing wordt verspreid in strijd is met richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
 3. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de Internetdienst;
 4. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is of zou kunnen zijn met internationale of nationale wet- en regelgeving;
 5. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden of de zgn. Nettiquette, dan wel zich schuldig maakt aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 6. de continuïteit of de beschikbaarheid van de hardware c.q. de server in eigendom van Exception BV of Exception BV direct of indirect in gevaar komt door de aansluiting van de Opdrachtgever;
 7. de Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de Programmatuur op de hardware c.q. de server in eigendom van Exception BV dan wel de Programmatuur die beschikbaar is op Internet waarop intellectuele eigendomsrechten rusten.

12.6

Onverminderd het bepaalde in artikel 18 heeft Exception BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 1. Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 2. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving;
 3. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder de zgn. Nettiquette;
 4. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

12.7.

Indien een door de Opdrachtgever, op een server van Exception BV opgeslagen, gecreëerde internet pagina onrechtmatig materiaal (publicaties, software) bevat en zulks ter kennis van Exception BV komt, zal Exception BV de gepaste maatregelen nemen, waaronder de Opdrachtgever sommeren binnen afzienbare tijd het onrechtmatig materiaal te verwijderen.

12.8

Exception BV sluit alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit met betrekking tot schadevergoedingen en aanspraken van derden veroorzaakt door de Opdrachtgever gecreëerde en op Exception BV server opgeslagen internet pagina’s, ongeacht de gronden waarop dergelijke schadevergoedingen zijn gebaseerd.

12.9.

Indien Opdrachtgever met behulp van de door Exception BV geleverde Internetdiensten en/of Internet Services zakelijke transacties gaat verrichten geschiedt dit op voor eigen rekening en risico. Men name wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor inhoudelijke correctheid van inkomende en uitgaande berichten tussen potentiële Opdrachtgevers of leveranciers van Opdrachtgever c.q. correcte inhoudelijke afhandeling van eventuele orders of bestellingen dan wel (elektronische) betalingen door betrokken partijen.

13. Domeinnaam registratie

13.1.

Indien Exception BV wordt ingeschakeld voor het bemiddelen bij het verkrijgen en aanvragen van een domeinnaam, zijn de dan geldende regels en procedures van de over uiteindelijke registratie beslissende instanties zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland e.v. integraal van toepassing. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

13.2.

Exception BV geeft geen garanties dat een aangevraagde domeinnaam ook daadwerkelijk worden verleend, aangezien dit een discretionaire bevoegdheid is van de beslissende instantie.

13.3.

Uiteindelijke registratie geschiedt op naam en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Exception BV heeft als bemiddelaar geen enkele betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij het gebruik van de geregistreerde domeinnaam en of IP adres door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Exception BV voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de registratie en gebruik van de domeinnaam.

14. Website design

14.1.

De bepalingen betreffende software in deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de door Exception BV ontworpen en afgeleverde web sites, met dien verstande dat publiekelijke openbaarmaking op de server van Exception BV geldt als tijdstip van aflevering, indien de web site wordt geplaatst bij een andere Internet Service aanbieder dan Exception BV, dan geldt de publieke openbaarmaking aldaar als tijdstip van aflevering. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

14.2.

Exception BV draagt bij aanmelding van de betreffende ontworpen web site bij zoekmachines geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke plaatsing en omschrijving van de web site bij desbetreffende zoekmachines.

15. Informatiseringadvies

15.1

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het informatiseringadvies heeft verstrekt. Exception BV zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

15.2

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Exception BV dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

16. Apparatuur

16.1

Exception BV voert naar beste kunnen installatiewerkzaamheden met betrekking tot van of via Exception BV aangeschafte Apparatuur op de computeromgeving(en) van de Opdrachtgever uit als een goed opdrachtnemer conform de tussen Opdrachtgever en Exception BV schriftelijk vastgelegde en door beide partijen ondertekende specificaties. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing.

16.2

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de nodige voorbereidingen zijn getroffen opdat medewerkers van Exception BV ongestoord en ononderbroken de installatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Transport-, takel-, en breekwerkzaamheden, worden steeds door Opdrachtgever uitgevoerd. Voorts draagt Opdrachtgever steeds zorg voor adequate stoom-, en communicatievoorzieningen en voor de juiste omgevingscondities. Vertragingen in de oplevering door Exception BV die het gevolg zijn van het ontbreken van deze voorbereidingen worden tegen de dan geldende tarieven gefactureerd.

16.3

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het functioneren van de door haar aangeschafte programmatuur en Apparatuur of overige randapparatuur zowel op zichzelf als in interactie met elkaar, tenzij is afgesproken dat Exception BV zorg zal dragen voor onderlinge interactie van programmatuur en apparatuur. Exception BV verstrekt geen garanties op de door of via toeleveranciers geleverde Apparatuur.

16.4

Opdrachtgever draagt op verzoek van Exception BV zorg voor de nodige faciliteiten voor een goed verloop van de installatiewerkzaamheden op de bedrijfslocatie.

17. Betalingsvoorwaarden

17.1

Opdrachtgever zal alle door haar verschuldigde vergoedingen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. Opdrachtgever zal alle onderhoudsvergoedingen per kwartaal vooruit op factuur van Exception BV voldoen. Alle overige werkzaamheden zullen maandelijks achteraf door Exception BV worden gefactureerd.

17.2

Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen en kosten luiden in Euro’s en zullen worden vermeerderd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen door Opdrachtgever, zonder opschorting of verrekening worden voldaan door overschrijving op de door Exception BV aangegeven rekening. Na deze vervaldag is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

17.3

Schiet de Opdrachtgever te kort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

17.4

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur of de Overeenkomst).

18. Beëindiging c.q. ontbinding van de opdracht

18.1

Partijen kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de Overeenkomst en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Exception BV mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van niet aan haar toerekenbare factoren, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

18.2

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Exception BV recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag per jaar als uitgangspunt gehanteerd.

18.3

Exception BV behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, geleverde Software of Maatwerk. In geval van voortijdige beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zullen eventuele vooruit betaalde bedragen of onderhoudsvergoedingen niet worden gerestitueerd en vervalt ieder recht op gebruik van de Software en Maatwerk. Opdrachtgever is in geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst verplicht alle in haar bezit zijnde exemplaren van de Software en Maatwerk aan Exception BV te retourneren dan wel te vernietigen en ten genoegen van Exception BV hiervan bewijs te leveren.

18.4

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

19. Vertrouwelijkheid

19.1

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij jegens derden. Partijen zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. Vertrouwelijke informatie mag alleen dan aan derden worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiermee schriftelijk instemt. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

19.2

De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Exception BV alle informatie betreffende c.q. gerelateerd aan de Software en het Maatwerk en de werking daarvan geheimhouden en voorts aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze en dergelijke van Exception BV.

19.3

Exception BV behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentie- doeleinden. Exception BV heeft het recht om, ook zonder toestemming van de opdrachtgever, geanonimiseerde informatie over hem met derden te bespreken, mits deze informatie-uitwisseling plaatsvindt in het kader van optimalisering van de diensten opgenomen in de overeenkomst of vergroting van de deskundigheid van Exception BV, en Exception BV voorts naar behoren inspant om de gegevens van de opdrachtgever te beschermen. Informatie over de opdrachtgever mag alleen in publicaties, lezingen of onderwijs verwerkt worden als deze van tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt wordt.

20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

20.1

Exception BV is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 7 en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. Artikel 1.4. is van overeenkomstige toepassing, waarbij Exception nimmer aansprakelijk is voor niet door Opdrachtgever opgevolgde adviezen (gevraagd of ongevraagd) of niet door Opdrachtgever geaccordeerde offertes.

20.2

De totale aansprakelijkheid van Exception BV voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Exception BV is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Exception BV voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte schade.

20.3

Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als hierboven bedoeld dienen binnen de garantietermijn (een bekwame termijn) genoemd in artikel 7 schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

20.4

Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst is te allen tijde uitgesloten.

20.5

De Opdrachtgever zal Exception BV en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Exception BV ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, geleverde Software of vervaardigd Maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van Exception BV.

21. Diversen

21.1

In het geval Opdrachtgever haar in de Overeenkomst omschreven (medewerkings- of betalings)verplichtingen of anderszins door Exception BV verlangde medewerking niet of onvoldoende nakomt is Exception BV gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever wel voldoende aan haar verplichtingen voldoet.

21.2

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing en beveiliging in zijn organisatie van hetgeen door Exception BV wordt geleverd of ter beschikking gesteld. Exception BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een correcte toepassing van door Exception BV geleverde zaken, Software, Maatwerk of verrichtte diensten.

21.3

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Exception BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Exception BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Exception BV en niet-toerekenbare tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen worden daaronder onder meer begrepen.

21.4

Exception BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Exception BV haar verbintenis had moeten nakomen.

21.5

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Exception BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Exception BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

21.6

Indien Exception BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21.7

Exception verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende nationale en internationale wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerking is een privacy policy van toepassing, welke is geraadpleegd kan worden op https://www.exception.nl/privacybeleid/

22. Toepasselijk recht en wijzigingen

22.1

Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

22.2

Exception BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde algemene voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.